Begjæring om utkastelse: En komplett guide

Begjæring om utkastelse, også kalt fravikelse av bolig, er en rettslig prosess hvor utleier kan kaste ut leietaker med hjelp av namsmannen. Denne prosessen kan iverksettes dersom leietakeren vesentlig misligholder leiekontrakten. Denne artikkelen sitt formål er å ta deg igjennom alt du trenger å vite om tvangsutkastelse. Ettersom en slik prosess oppleves dramatisk av alle partene som er involvert, er det svært viktig at du som utleier følger bestemmelsene som husleieloven setter. Som leietaker kan det være svært vanskelig å vite hva du har krav på og hvilke plikter du har etter leieavtalen, samt etter husleieloven. Dersom du ønsker et enkelt utleiesystem kan du prøve MyRent kostnadsfritt i 60 dager, helt uten forpliktelser! Lese mer om fordelene ved å benytte MyRent til boligutleie

Kom i gang nå!

MyRents komplette guide om begjæring om utkastelse.
Begjæring om utkastelse – en komplett guide fra MyRent

Utkastelse leietaker

Det kan dessverre noen ganger bli nødvendig å kaste ut en leietaker. Dette kan komme av at leietaker ikke flytter frivillig etter at leiekontrakten er utløpt, eller at utleier har andre grunner for å kreve at leietakeren flytter ut. Det er veldig viktig at du som utleier ikke forsøker å kaste ut leietakeren på egenhånd.

Begjæring om fravikelse skjema

Dersom du har mener at du har et tvangsgrunnlag som gjør at du kan begjære utkastelse, er neste steg i prosessen å fylle ut et skjema for begjæring om fravikelse. Dette skjemaet kan du også bruke hvis det er en bedrift eller organisasjon du skal kaste ut. Her kan du enkelt laste ned begjæring om fravikelse skjema.

Hva er en tvangsutkastelse?

En tvangsutkastelse er som navnet sier en utkastelse etter tvang, men denne prosessen kan være lang. Det er strenge regler som må følges for at utkastelsen skal foregå på lovlig vis, disse blir regulert av tvangsfullbyrdelsesloven. Selve gjennomføringen av utkastelsen gjennomføres av namsmannen, vanligvis sammen med en låsesmed og i noen tilfeller sammen med politiet.

Tvangsfravikelse av leietaker

Hva er egentlig en fravikelse? Ifølge Norges domstoler er den rettslige betegnelsen på en utkastelse fravikelse. Fravikelse er altså den juridiske betegnelsen for utkastelse og det er igjen viktig å presisere at saker om fravikelse ikke kan behandles av privatpersoner eller private selskaper. Som nevnt tidligere tar slike prosesser med namsmannen lang tid. For raskere og mer effektiv begjæring om fravikelse kan det være lurt å engasjere en advokat som er kjent med reglene for utkastelse.

Hva er egentlig en fravikelse? Begjæring om utkastelse - en komplett guide fra MyRent.
Hva er egentlig en fravikelse? Begjæring om utkastelse

Prosessen

Prosessen med å kaste ut en leietaker er omstendelig. En viktig grunn til dette er at leietaker ikke skal oppleve å stå uten et sted å bo fra en dag til en annen, samt at leietakerens rettigheter blir styrket av husleieloven.

Fravikelsesklausul

En skriftlig avtale kan være tvangsgrunnlag dersom den inneholder en fravikelseskausul. Det vil si at leiekontrakten inneholder en bestemmelse som gir utleier rett til å kaste ut leietaker etter gitte vilkår. Derfor må klausulen forklare hvilke tilfeller som gir utleier grunnlag for å kaste ut leietaker. Eksempelvis kan det være tilfeller hvor leietaker ikke oppfyller forpliktelsene sine i henhold til husleiekontrakten. Dersom fravikelsesklausulens vilkår er oppfylt har utleier tvangsgrunnlaget på sin side.

Vesentlig mislighold: Dette sier loven

Det er mange tilfeller hvor leiekontrakten ikke inneholder en fravikelsesklausul. I disse tilfellene er det tvangsfullbyrdelsesloven som utgjør tvangsgrunnlaget. For at dette skal utgjøre tvangsgrunnlaget, må leietaker ha utøvd noe som kalles for vesentlig mislighold. Det finnes dessverre ingen klar definisjon på hva som går under vesentlig mislighold.

Oppsigelse

Når vi snakker om en tidsubestemt leiekontrakt, så betyr det at leiekontrakten løper til den sies opp, og det er normalt å ha en gjensidig rett til å si opp leieforholdet. Selv om dette er vanlig å ha, så er det betydelig mer utfordrende for en utleier å si opp en leietaker enn det er for en leietaker å si opp kontrakten. Dersom du som utleier skal kunne si opp leieavtalen, må du ha det som kalles saklig grunn. Det er ikke alltid like lett å vite hva som er en saklig grunn, da dette baserer seg på en helhetsvurdering. Det er dog noen konkrete tilfeller hvor utleier har saklig grunn:

  • Leietaker har ikke betalt husleien
  • Leietaker følger ikke de fastsatte reglene for utleieboligen
  • Det har blitt gjort skade på utleieboligen av leietaker

Hvis du som utleier sier opp leieavtalen og leietaker ikke flytter ut innen den gitte fristen kan du starte prosessen med tvangsutkastelse.

Varsel

Uavhengig av grunnlaget du som utleier har for å kaste ut leietakeren må leietakeren først få et skriftlig varsel. Varselet som sendes til leietaker må informere om at utleier vil begjære tvangsutkastelse hvis kravet ikke oppfylles. Med andre ord betyr det at dersom utleier vil kaste ut leietaker på grunnlag av uteblitt husleie må leietaker betale husleien innen 2 uker for å unngå begjæring om utkastelse. Det er også viktig å nevne at varselet må inneholde formelle krav. Du finner informasjon om de formelle kravene på politiet sine nettsider ELLER her.

Namsmannen

Det neste steget er å levere begjæring om utkastelse til namsmannen. Det er viktig å påpeke at det kun er namsmannen som kan gjennomføre utkastelsen. Etter at namsmannen har mottatt begjæringen vil denne vurderes før brev til leietaker blir sendt ut. Her vil namsmannen informere om at leietaker har 14 dager til å komme med et motsvar. Hvis fristen for å komme med et motsvar ikke overholdes og leietakeren ikke retter opp forholdene, kan tvangsutkastelsen iverksettes. En slik prosess er tidkrevende og tvangsutkastelsen regnes ikke som gjennomført før eiendelene til leietakeren er fjernet.

Husleieloven

Hvis du driver med utleie av bolig bør du kjenne til husleieloven. Husleieloven regulerer rettigheter og plikter mellom utleier og leietaker. Utleie av bolig skal være enkelt og forutsigbart, men dessverre er det mange som havner i konflikter og mange av disse konfliktene kunne vært unngått hvis partene hadde satt seg inn i reglene. Her kan du lese vår artikkel om de viktigste punktene i husleieloven.

Vi gjør utleieprosessen både enklere og rimeligere! Ta kontakt i dag for å høre mer om depositum, depositumsgaranti og alle de andre funksjonene MyRent tilbyr. 

Kom i gang nå!

Allerede bruker? Da kan du logge inn her.