Regulering av husleie etter konsumprisindeksen

I Norge har vi hatt 5,9 prosents prisvekst i 2022. Hvordan kan du regulere husleien etter konsumprisindeksen?

Husleie kan endres, både utleier og leietaker kan kreve endring i husleien, og det finnes kun to måter å endre den på: Indeksregulering eller tilpasning til gjengs leie.

Indeksregulering

Denne gjøres på bakgrunn av konsumprisindeksen (KPI) som er et viktig verktøy for å måle utviklingen i prisene på varer og tjenester i et land. Indeksregulering er endring av husleien i tråd med denne prisutviklingen. Reguleringen kan ikke være høyere enn endringen i KPI.

Kravene for å kreve endring er:

  • Det har gått minst ett år fra husleien ble fastsatt eller endret sist gang.
  • Skriftlig varsel med minst én måneds frist før endringen settes i verk.

Kommunal- og moderniseringsdepartemente thar gitt ut heftet «Nyttig å vite om husleieloven» som kan gi både utleier og leietaker gode tips om hvordan lovverket fungerer.

Hva er gjengs leie?

Gjengs leie er leieprisen som betales for sammenlignbare utleieboliger. Begge parter, både utleier og leietaker, kan uten oppsigelse legge frem krav om at husleien blir satt til gjengs leie. I husleieloven står det at leieforholdet må ha vart i minst 2 år og 6 måneder uten at husleien har blitt endret, med unntak av indeksregulering av husleien. Kravet må sendes skriftlig 6 måneder i forveien og det må være minst ett år siden forrige indeksregulering av husleie. Hvis dere ikke blir enige om hva som er gjengs leie, kan hver av dere kreve at avgjørelsen tas av en takstnemnd.

MyRent regulerer automatisk

Med MyRent Pluss er automatisk KPI-regulering av leien inkludert. Da regulerers leien etter konsumprisindeksen hver 12. måned og det sendes ut varsel én måned i forveien. Alt skjer helt automatisk!

Fordeler ved å bruke MyRent:

  • Du slipper å regne ut ny husleie
  • Du slipper å sende ut varsel
  • Du slipper å endre til ny husleie

LES OGSÅ: Husleieloven – hva må utleier og leietaker kjenne til?